Home O FOTI doo

ŠTA JE FOTI doo

 

FOTI doo je prvo privredno društvo u Srbiji za upravljanje rizicima od gubitaka usled delovanja elektromagnetskih polja.

Nivo rizika
Nivo rizika od elektromagnetskih polja

Mi smo resurs društva koji pomaže pojedincima i organizacijama da upravljaju rizicima od gubitaka (po zdravlje, imovinu ili poslove), a koji mogu nastati kao posledica neželjenih delovanja elektromagnetskih polja u radnoj i životnoj sredini.

Sa našim resursima, prilagođenim za rad na terenu i u realnim uslovima, kao i delovima za analitiku i projektovanje u mogućnosti smo da identifikujemo nosioce opasnosti, procenjujemo rizike i definišemo mere za njihovo dovođenje na nivo prihvatljiv po ugroženog (pojedinca ili grupe).

Naš rad se zasniva na merenjima, numeričkim simulacijama i analitičkim procenama. Kriterijumi kojima se vodimo su: stavovi, preporuke, direktive i standardi relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, postojeći zakoni i standardi Republike Srbije i onih država koje su u ovoj oblasti dale znatan doprinos. Mi primenjujemo načela koja su zajednički imenitelj skoro svih standarda, preporuka i zakona, a to su:

 

– da se niko nepotrebno ne izlaže elektromagnetskim poljima veštačkih izvora,

– da se niko ne sme izlagati elektromagnetskim poljima koja prelaze granični nivo definisan od kompetentnih organizacija, i

– da se uvek, gde je to moguće, primeni načelo opreza na način kako se primenjuje u zemljama Evropske unije.

World Health Organisation World Trade Organisation
Svetska zdravstvena organizacija posebnu pažnju posvećuje zaštiti ljudi od elektromagnetskih polja
Svetska trgovinska organizacija je očuvanje elektromagnetske kompatibilnosti proglasila preduslovom razvoja.

 

DRUŠTVENA ULOGA FOTI doo

 

Da doprinosi prihvatanju evropskih vrednosti u oblasti zaštite od elektromagnetskih polja

 

Svojim radom nastojimo da doprinesemo integraciji ljudi oko ideje da je upravljanje rizicima od gubitaka (po zdravlje i/ili imovinu) deo kulture življenja i da rad na njenoj realizaciji bitno doprinosi povećanju ili bar očuvanju kvaliteta življenja.

To je posebno važno u vremenima kada se jednovremeno odvijaju dva procesa. Prvi, prebacivanje težišta zaštite pojedinaca i porodica, od nebezbednih proizvoda i sistema, sa državnih institucija na udruženja. Drugi, proces uvođenja novih proizvoda i sistema na tržišta brže nego što je moguće sagledati negativne posledice koje donose po pojedinca, grupe i životnu sredinu. U Evropskoj uniji su definisali načelo opreza, kako bi umanjili negativne posledice opisanih procesa.

Načelo opreza je postalo sastavni deo evropske demokratije, evropskog modela razvoja i odnosa prema riziku. Godine 2000. načelo opreza postaje sastavni deo evropskog zakonodavstva. Naša društvena uloga je da promovišemo i primenjujemo ove evropske vrednosti u oblasti zaštite od elektromagnetskih polja.

Evropska unija
Načelo opreza, i u vezi elektromagnetskih polja, postalo je deo evropskog zakonodavstva.

 

MISIJA FOTI doo

 

Naša misija je zadovoljavanje potrebe klijenata kroz pružanje usluge na način koji obezbeđuje profitabilnost. Za FOTI doo profitabilnost je ograničenje, a ne cilj, i ona treba da obezbedi kvalitet, opstanak i razvoj misije.

 

OSNIVAČI FOTI doo

 

Osnivači FOTI doo su Dr Aleksandar Georgi Fotev, dipl. el. inž i Dr Vasko Georgi Fotev, dipl. maš. inž.

Dr Aleksandar Fotev je rođen 1953. godine. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1990.god. iz oblasti primenjene elektromagnetike. Dvadeset pet godina je radio na istraživačkim i razvojnim poslovima iz oblasti upravljanja rizikom od elektromagnetskih polja u Vojnotehnickom institutu u Beogradu. Više godina je bio predsednik tehničke komisije za elektromagnetsku kompatibilnost Zavoda za standardizaciju Jugoslavije, a u dužem periodu je ekspert Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Dr Vasko Fotev je rođen 1957.godine. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1992. god. iz oblasti aerokosmonautike. Dvadeset godina je radio na razvoju vazduhoplovnih motora, raketnih motora i metoda za povećanje njihove žilavosti u složenim eksploatacionim uslovima. Učestvovao je u realizaciji međunarodnog evropskog FP6 projekta.