NEDOVOLJNA TERMIČKA OBRADA HRANE
 
Termička obrada treba da zaštiti konzumenta hrane od opasnih mikroorganizama koji mogu da se nađu u hrani. Nedovoljna termička obrada ne pruža zaštitu.
 
 

Svrha termičke obrade hrane jeste očuvanje namirnica, njena bolja probavljivost i njena sterilizacija.

Izlaganjem hrane povišenim temperaturama dešavaju se brojni procesi i smanjuje količina vode u njoj, što hranu čini trajnijom i oslobađa je od mogućih patoloških organizama koji sa njom mogu stići u organizam ljudi.

Pravilna termička obrada uništava većinu bakterija koje mogu biti uzročnici trovanja hranom. Prilikom pripreme živine, svinjetine, krmenadli ili mlevenog mesa (kobasice, pljeskavice) posebno je važno osigurati da svi delovi ovih namirnica budu izloženi temperaturi od 70°C u trajanju od najmanje 2 minuta (ili 75°C u trajanju od 30 sekundi ili 80°C u trajanju od šest sekundi).

Najveći broj procesa koje svakodnevno realizujemo, ako ih ne realizujemo na zadovoljavajući način, mogu uzrokovati štetu. I proces termičke obrade hrane u MTP predstavlja opasnost jer gustina raspodele mikrotalasne energije u radnom prostoru nije svugde jednaka. To može dovesti do toga da se u nekim delovima hrane ne postigne temperatura od 80°C. Ova mogućnost je različita za različite izvedbe MTP, tako rotacioni reflektor smanjuje verovatnoću da se ovo dogodi. Neki proizvođači ugrađuju i rotacione tacne, koje još više umanjuju takvu mogućnost. Ako korisnik nema takvu MTP, termičku obradu može da realizuje u više etapa, a između njih da hranu promeša ili promeni njen položaj. Ipak, ako je umanjena termička efikasnost peći (odnos deklarisane snage MTP i termičke snage na veštačkom opterećenju), povecava se mogućnost nedovoljne termičke obrade. Za to postoji više uzroka. Na primer, problemi u bloku za upravljanje režimom rada, prisutne nečistoće, isticanje dela energije, problemi sa magnetronom. Zbog toga treba povremeno proveriti termičku efikasnost MTP. Pokušaj da se u hranu koja se zagreva u MTP postavi termometar nije rešenje i može samo prouzrokovati štetu. Ako se stavi živin termometar, on će eksplodirati zbog pregrevanja žive (mikrotalasi po živi indukuju električnu struju koja je zagreva i ona prelazi u gasno stanje). Ako se postavi elektronski termometar, mikrotalasi će u njegovim provodnim delovima i žicama indukovati električne struje, koje će izazvati pogrešno pokazivanje ili razaranje termometra.

 

 Raspodela energije u MTP
Raspodela energije u radnom prostoru MTP zavisi od njihove konstrukcije. Na slici je idealizovani primer raspodele energije za MTP sa udubljenjem na plafonu radnog prostora. Raspodela energija u radnom prostoru je od važnosti za jednako delovanje po celom volumenu hrane koje se zagreva.

 

 Raspodela energije u MTP
Na ovoj slici je prikazana raspodela mikrotalasne energije u radnom prostoru MTP sa ravnim plafonom. Idealno bi bilo kada bi gustina emnergije bila jednaka po celom radnom prostoru. Da bi se ovaj problem umanjio, neki proizvođači su MTP dodali rotacionu tacnu i rotacioni reflektor koji obezbeđuje da mikrotalasi stalno menjaju ugao upada u radni prostor.