PRETHODNE NAPOMENE
 
Skoro sve oko nas, u određenim okolnostima, može da nanese štetu. Treba na vreme uočiti moguće rizične scenarije.
 
 
Mnoge supstance, energije, predmeti, uređaji, sistemi i procesi predstavljaju opasnost jer u određenim okolnostima (koje se opisuju kao rizični scenariji) mogu ljudima da nanesu štetu. Kao što lek u određenom scenariju postaje otrov i može naneti štetu, tako je i sa viljuškom i mnogim drugim predmetima i uređajima. Zaštita od šteta koje prouzrokuju opasnosti predstavlja skup koji obuhvata: organizacione, tehničke, obrazovne, finansijske i druge mere. Da bi se projektovale mere zaštite, prethodno treba poznavati opasnosti koje sobom nosi proizvod ili proces, a onda definisati moguće scenerije koji doprinose riziku. Zaštita predstavlja meru koja će takve potencijalne rizične scenarije učiniti vrlo malo mogućim.

 

RIZIČNI SCENARIJI SA MTP

 

Rizični scenariji se mogu grupisati na više načina, jedan od njih je prema fazama u životnom veku proizvoda ili procesa: kupovini, korišćenju, održavanju, servisiranju i povremenim pregledima uređaja ili procesa.